ประกันอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


ไม่จำกัดอายุผู้เดินทางไม่จำกัดอายุผู้เดินทาง

ไม่จำกัดจำนวนวันเดินทางไม่จำกัดจำนวนวันเดินทาง

คุ้มครองอาหารเป็นพิษคุ้มครองอาหารเป็นพิษ

ชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวที่รพ.จากเกิดอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาตัวที่รพ.จากเกิดอุบัติเหตุ

ต่อใบอนุญาต ททท.ใช้ ยื่นขอ / ต่อใบอนุญาต ททท.

คุ้มครองผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุเดินทาง

ข้อตกลงความคุ้มครอง Coverage agreement จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิง อบ.1
(P.A.1 Loss of Life, Dismemberment, Loss of Sight or Total Permanent Disability)
1,000,000 บาท

2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง ต่อคน ต่อระยะเวลาเดินทาง ไม่เกินวงเงิน
(Medical Expenses due to accident, per each Accident)
500,000 บาท
2.1) คุ้มครองผลกระทบจากการก่อการร้าย (Act of Terrorism) 30,000 บาท
2.2) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเล่นสกี การดำน้ำแบบ snorkeling ผู้โดยสารเรือ Speed Boat Banana Boat
เจ็ทสกี เรือลากร่ม และ Sea Walker ที่อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
2.3) คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท/คน
2.4) คุ้มครองชดเชยรายได้รายวันในกรณีเข้ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 1,000 บาทสูงสุด 30 วัน
2.5) คุ้มครองการส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท/คน
2.6) ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษากรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 100,000 บาท/คน

โทร 061-412-9306 / 064-586-7424

Email :admin@ptninsurancebroker.net


เงื่อนไขพิเศษ


1.) ความคุ้มครองผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับค่าชดเชยต่าง ๆ ตามกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาท
2.) จำนวนวันเดินทาง : ไม่จำกัดวันเดินทาง
3.) อายุผู้เดินทาง : ไม่จำกัดอายุผู้เดินทาง
4.) เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว
5.) มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตลอดเวลา


*ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์อุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์


ประกันภัยสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ต่อใบอนุญาติททท ประกันรถจักรยานยนต์ 2+,3+ ประกันรถจักรยานยนต์หาย ประกันเดินทางมัคคุเทศก์

×
นโยบายการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “เรา” ) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น กรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เราติดตั้งคุกกี้ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่มาจากการดาวน์โหลดที่อาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) โดยที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกดูได้ในภายหลัง คล้ายกับหน่วยความจำของหน้าเว็บ การทำงานของคุกกี้ ช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านดังต่อไปนี้ โดยอัตโนมัติ
• IP Address จากจุดที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์
• ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟต์แวร์ ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
• วันที่และเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์