ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดงาน

 • ลักษณะงาน พัฒนาระบบงาน ด้วย ระบบ WEB Application
 • รูปแบบงาน งานประจำ
 • จำนวนที่รับสมัคร 5 อัตรา
 • สถานที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ)
 • เงินเดือน (บาท) ตามตกลง และประสบการณ์
 • สวัสดิการ ตามระเบียบของบริษัท
 • วันเวลาที่ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ(ปี 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ไม่ระบุ
 • ประสบการณ์(ปี) ไม่ระบุ

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์


หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • พัฒนาระบบงาน ด้วย ระบบ WEB Application
 • มีความรู้พื้นฐาน IT,Web Application,Javascript,HTML,APL,Css,Crystal Report,JQUERY, MS
 • สามารถ Design database และบริหารจัดการ Oracle,SQL Server,MySql,PotgresSql
 • มีทักษะการใช้ภาษา PL/SQL,Stucture Query Language (SQL)
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรม OOP
 • สามารถเขียน Web , Mobile application Android และ ios ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้งาน Framework ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - React, Laravel

รายละเอียดงาน

 • ลักษณะงาน คีย์ข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร ประสานงาน ติดตามงาน
 • รูปแบบงาน งานประจำ
 • จำนวนที่รับสมัคร 5 อัตรา
 • สถานที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ)
 • เงินเดือน (บาท) ตามตกลง และประสบการณ์
 • สวัสดิการ ตามระเบียบของบริษัท
 • วันเวลาที่ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ(ปี 20 - 35
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) ไม่ระบุ

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์


หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ประสานงานติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย ทั้ง B2B และ B2C
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาฐานของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่
 • ประสานงานดูแล จัดเก็บ ค้นหา เอกสารของลูกค้า และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบด้านการประสานงานขายและติดต่อส่วนงานภายในให้เกิดความราบรื่นในการทำงาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโครงการ
 • งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • มีทักษะภาษาอังกฤษและจีน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ,มั่นใจในการสนทนากับลูกค้า และมีไหวพริบดี สื่อสารเข้าใจง่าย
 • มีความขยันและอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย,มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย และงานที่ได้รับเป็นอย่างสูง

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน งานประจำ
 • จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตรา
 • สถานที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร (เขตทุ่งครุ)
 • เงินเดือน (บาท) ตามตกลง และประสบการณ์
 • สวัสดิการ ตามระเบียบของบริษัท
 • วันเวลาที่ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ(ปี 20 - 35
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) ไม่ระบุ

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่


หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ทำงบกำไร-ขาดทุนภายในบริษัททั้งหมด
 • ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและจัดทำเอกสารประกอบรายรับ-จ่าย
 • จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายและตรวจสอบรายการเช็ค Statementและเอกสารต่างๆ
 • ดูแลเงินสดย่อยและการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย
 • จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อยและตัดจ่าย Budget ทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษี /ภ.พ.30/ภ.ง.ด.1,2,3,53 และยื่นแบบภีต่างๆทางอินเตอร์เน็ต
 • ติดต่อและประสานงานการจัดทำบัญชีงบการเงินบริษัทและรายงานภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารในความรับผิดชอบก่อนนำส่งเข้าเก็บแฟ้มงาน
 • จบการศึกษาด้านบัญชี
 • มีความรู้ในระบบบัญชี มีความรู้เรื่องภาษี และมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • โปรแกรมบัญชี Express/ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีทัศนคติที่ดีและละเอียดรอบคอบ
 • มีไหวพริบ คล่องตัว อดทน ซื่อสัตย์ และรัก ในงานสาขาบัญชี
 • สามารถปิดงบประมาณและขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ผ่านสำนักงานบัญชี /CPD จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน

 • รูปแบบงาน งานประจำ
 • จำนวนที่รับสมัคร 10 อัตรา
 • สถานที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน (บาท) ตามตกลง และประสบการณ์
 • สวัสดิการ ตามระเบียบของบริษัท
 • วันเวลาที่ปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.30 - 17.30น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ(ปี 20 - 35
 • ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) ไม่ระบุ

ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ยินดีรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์


หน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเพิ่มเติม

 • ศึกษาสินค้าที่ทางบริษัทจำหน่ายเพื่อสามารถนำเสนอได้เป็นอย่างดีและเสนอแนะข้อมูลในการกำหนดกลยุทธ์การขายขององค์กร
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นและบริการข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์กับลูกค้า
 • ประเมินความต้องการลูกค้าและหาแนวทางการนำเสนอเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
 • วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวการตลาด ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนการทำงาน และวางแผนการขาย
 • จัดทำเอกสารและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานอื่นเพื่อบริหารจัดการการขาย
 • ติดตามและตรวจสอบการรับชำระจากร้านค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่และฐานลูกค้าใหม่
 • มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวกมีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนต่อแรงกดดัน มีระเบียบ ตรงต่อเวลา
 • มีไหวพริบปฏิภาณในการสื่อสาร มีความละเอียดรอบคอบ มีใจรักในงานขายและมีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และงานบริการ
 • มีความสามารถในการนำเสนอเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ยืดหยุ่น และทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีทักษะในการโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง รวมทั้งการนำเสนอสินค้าให้น่าสนใจ
 • ยึดมั่นในหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย และงานที่ได้รับเป็นอย่างสูง
 • น้ำเสียงน่าฟัง มั่นใจในการสนทนากับลูกค้า และมีไหวพริบดี สื่อสารเข้าใจง่าย
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร : 02-428-4833

หรือส่งข้อมูลมาที่ ptn_hr1@ptninsurancebroker.com