บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • 1. กรอกเอกสาร Claim Form สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • 2. กรอกเอกสารแสดงตนบุคคลธรรมดา
 • 3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจรับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี (กรณีลักทรัพย์)
 • 4. บันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา
 • 5. รูปภาพความเสียหายบริเวณที่เกิดเหตุ หรือ รูปภาพจากกล้องวงจรปิด
 • 6. สำเนาทะเบียนบ้าน รับรองสำเนาถูกต้อง
 • 7. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 8. สมุดจดทะเบียน(ต้นฉบับ) ที่ดำเนินการอายัดรถที่ขนส่ง
 • 9. หนังสือรับรองการทำประกันภัย
 • 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีโอนค่าสินไหมทดแทน)

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหม มีดังนี้

 • 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • 2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง
 • 3. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • 4. สำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้อง
 • 5. สำเนา e-ticket แสดง route การเดินทางทั้งหมดของท่านในครั้งนี้
 • 6. สำเนา passport และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหมกรณีที่การเรียกร้องครั้งนี้ได้รับความคุ้มครอง
 • 8. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นตามความจำเป็น (ถ้ามี)

กรณีกระเป๋าเดินทางเสียหาย เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาค่าสินไหม มีดังนี้

 • 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • 2. จดหมายรับรองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงานโรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
 • 3. กรณีกระเป๋าเดินทางสามารถซ่อมแซมได้
 • - 3.1 ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมกระเป๋า
 • - 3.2 รูปถ่ายกระเป๋าเดินทาง (ก่อนซ่อมและหลังซ่อม)
 • 4. กรณีกระเป๋าเดินทางไม่สามารถซ่อมแซมได้
 • - 4.1 หนังสือจากทางสายการบินหรือฝ่ายโรงแรมที่ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 • - 4.2 เอกสารแสดงมูลค่าของกระเป๋าเดินทางใบที่ได้รับความเสียหาย เช่น ใบเสร็จรับเงินค่ากระเป๋า / สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่ซื้อกระเป๋าเดินทาง
 • 5. สำเนา e-ticket แสดง route การเดินทางทั้งหมดของท่านในครั้งนี้
 • 6. สำเนา passport และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนค่าสินไหมกรณีที่การเรียกร้องครั้งนี้ได้รับความคุ้มครอง
 • 8. เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นตามความจำเป็น (ถ้ามี)

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • 1. การเตรียมเอกสารประกอบการเคลมสินไหม
 • 2. แบบเรียกร้องค่าสินไหม (แบบฟอร์มเคลม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มีประกันภัย พ.ร.บ. ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจะได้รับการคุ้มครอง เอกสารที่ใช้เบิกประกัน พ.ร.บ. มีดังนี้

เบิกค่ารักษาพยาบาลพรบ.

กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล


เบิกค่าชดเชยพรบ.

กรณีเบิกค่าชดเชย นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล หรือใบสรุปหน้างบ หรือ หนังสือรับรองการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากโรงพยาบาล

หมายเหตุ : กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น


ทุพพลภาพถาวร,สูญเสียอวัยวะ

กรณีทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นได้รับความเสียหายเพราะประสบภัยจากรถ และหลักฐานรับรองแสดงถึง การสูญเสียอวัยวะ หรือ ทุพพลภาพถาวร เช่น หนังสือรับรองความพิการ

3. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน


เบิกพรบ.กรณีเสียชีวิต

กรณีเสียชีวิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่มีชื่อในหลักฐานนั้นเป็นผู้ประสบภัย

2. ใบมรณบัตร

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

4. สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน และหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้นั้นถึงแก่ความตายเพราะประสบภัยจากรถ

หมายเหตุ : การจ่ายค่าเสียหาย ของบริษัทประกันภัย จะจ่ายให้กับตัวผู้เสียหายที่แท้จริงเท่านั้น หากผู้เสียหายนั้น ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง บุคคลใดที่ท่านไว้วางใจให้มากระทำการแทนได ้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการจ่ายค่าเสียหายนั้นทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเป็นเช็คชื่อผู้ประสบภัยที่แท้จริง เว้นแต่กรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายเช็คให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมายเท่านั้น

รบกวนจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่

บริษัท พี ที เอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

115/18 ถนน ประชาอุทิศ แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140