ประกันแต่ละประเภท คุ้มครองอะไรบ้าง ?

ความคุ้มครอง ประเภทประกัน
ชั้น 1 ชั้น 2 2 Plus ชั้น 3 3 Plus
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดชอบ
ต่อบุคคลภายนอก
ทรัพย์สิน คุ้มครองทรัพย์สิน คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์คุ้มครองทรัพย์สิน ประกันรถยนต์คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลที่สาม
ชีวิต ร่างกาย อนามัย ประกันรถยนต์คุ้มครองชีวิตบุคคลที่สาม ประกันรถยนต์คุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์คุ้มครองร่างกายบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์คุ้มครองร่างกายบุคคลที่สาม ประกันรถยนต์คุ้มครองชีวิต ร่างกาย บุคคลที่สาม
ประกันรถยนต์มีค่าซ่อมรถให้
ตัวรถเอาประกัน
สูญหายและไฟใหม้ ประกันรถยนต์คุ้มครองรถหาย ประกันรถยนต์คุ้มครองรถยนต์สูญหาย ประกันรถยนต์คุ้มครองรถยนต์สูญหายและไฟใหม้
ความเสียหายต่อตัวรถ ประกันรถยนต์คุ้มครองรถผู้ขับขี่ คุ้มครองตัวรถยนต์เราระบุคู่กรณีชนกับยานพาหนะทางบก คุ้มครองตัวรถยนต์เรา รถชนรถ
ประกันรถยนต์คุ้มครองคนขับและผู้โดยสาร
คนขับและผู้โดยสาร
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันรถยนต์คุ้มครองคนขับ ประกันรถยนต์คุ้มครองผู้โดยสาร ประกันรถยนต์คุ้มครองคนขับกับผู้โดยสาร ประกันรถยนต์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันรถยนต์คุ้มครองอุบัติเหตุผู้โดยสาร
ค่ารักษาพยาบาล ประกันรถยนต์คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันรถยนต์มีค่ารักษาพยาบาลให้ ประกันรถยนต์ค่ารักษาพยาบาลต่อคน ประกันรถยนต์คุ้มครองค่ารักษา ประกันรถยนต์มีค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งคนขับและผู้โดยสาร
ประกันตัวผู้ขับขี่ ประกันรถยนต์คุ้มครองตัวผู้ขับขี่ ประกันรถยนต์คุ้มครองหากผู้ขับขี่ต้องโทษ ประกันรถยนต์มีค่าประกันตัวผู้ขับขี่ให้ ประกันรถยนต์มีค่าประกันตัวให้หลักแสน ประกันรถยนต์คุ้มครองการประกันตัวผู้ขับขี่

หมายเหตุ : คู่กรณีต้องเป็นยวดยานพาหนะทางบก คู่กรณีต้องเป็นยวดยานพาหนะที่จดทะเบียนขนส่งทางบก และต้องระบุผู้กรณีได้